รับสมัครงาน

รับสมัครพนักงานประจำสำนักงาน

คุณสมบัติ

– อายุ 20 ปีขึ้นไป

– มีทักษะทางคอมพิวเตอร์

– มีทักษะการสื่อสารที่ดี ทั้งการพูดและการเขียน

– สามารถทำงานนอกเวลาปกติได้ โดยเฉพาะเวลากลางคืนและในวันหยุด

– ขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีความอดทน

– สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งอื่นได้เมื่อได้รับมอบหมาย

– มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน

– ไม่ดื่มสุราและไม่สูบบุหรี่ในเวลาปฏิบัติงาน

– สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

ลักษณะงาน

– อยู่ประจำสำนักงาน ต้อนรับ ดูแล พาชมสถานที่และให้ข้อมูลผู้ที่มาติดต่อด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์และทางอินเทอร์เน็ต

– รับลูกค้าเข้าพักและอำนวยความสะดวกในระหว่างเข้าพัก

– สอบถามข้อมูลลูกค้าเพื่อจัดทำใบเสนอราคา คำนวณราคาเบื้องต้นและทำใบเสนอราคาส่งให้ลูกค้า

– ประสานงานลูกค้ากลุ่มจัดเลี้ยงและกิจกรรม ทั้งก่อนและระหว่างการเข้าพัก

– ปฏิบัติงานในตำแหน่งอื่นเมื่อได้รับมอบหมาย เช่น ช่วยแม่บ้านทำความสะอาดบ้าน ช่วยจัดเตรียมอาหาร ช่วยจัดเตรียมห้องประชุม เป็นต้น

– ดูแลความเรียบร้อยและทำความสะอาดในสำนักงานและบริเวณพื้นที่รอบสำนักงาน

– ช่วงเวลาปฏิบัติงานปกติ 09:00น. – 13:00 น. และ 14:00 น. – 18:00 น.

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานหน้าไร่ดาวเด่น รีสอร์ท

โปรดเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่ รูปถ่ายปัจจุบัน บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ใบขับขี่ (ถ้ามี) สำเนาเอกสารการศึกษาและสำเนาเอกสารประวัติการทำงาน

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: